Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden UL-Team B.V.
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder deponeringsnummer 30285679 (versie december 2021 V5.0).

Artikel 1 – Definities
opdrachtgever: elk(e) bedrijf en/of organisatie, die UL-Team een opdracht tot verzorging van een opleiding heeft gegeven.

UL-Team: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UL-Team B.V, statutair gevestigd te Culemborg en kantoorhoudende te (4104 AD) Culemborg aan de Anthonie van Diemenstraat 19, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30285679.

voorwaarden: hiermee wordt gedoeld op de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van UL-Team B.V. versie 5.0.

deelnemer: de door een opdrachtgever opgegeven persoon, dan wel de persoon die zichzelf heeft opgegeven voor deelname aan een opleiding.

opleiding: een door UL-Team verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, workshop, dan wel enige andere vorm van opleiding. Deze kan zowel in-company, als middels open inschrijving verzorgd worden.

onderwijsmateriaal: opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, syllabi, uittreksels of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding wordt gebruikt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, orders, opdrachten en regelingen met UL-Team, betreffende deelname aan of een opdracht tot het organiseren van een opleiding.

2.2
De toepasselijkheid van andere dan de onderhavige voorwaarden wordt te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij UL-Team hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De toepasselijkheid van zodanige voorwaarden betreft, na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van UL-Team, alsdan uitsluitend die betreffende overeenkomst.

2.3
Een opdrachtgever die eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden een overeenkomst met UL-Team heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna door de afnemer geplaatste orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2.4
Indien UL-Team op enig moment haar rechten uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.5
Indien een der bepalingen in de overeenkomst, dan wel in deze voorwaarden, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2.6
Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanmelding open inschrijving
3.1
Door ondertekening van de aanmeldingsovereenkomst verklaart de deelnemer, de voorwaarden te kennen en te accepteren.

3.2
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst leidend is.

3.3
Alle opleidingen vinden slechts doorgang als er voldoende (minimaal 80%) inschrijvingen zijn.

3.4
Een aanmelding voor een opleiding is tevens een aanmelding voor het examen, voor zover de opleiding met een examen wordt afgerond. Hierop zijn de voorwaarden van toepassing, zoals door de RAS examinerende instantie zijn vastgelegd.

3.5
UL-Team behoudt zich het recht voor, om een ingeschreven deelnemer aan een opleiding van deelname uit te sluiten, indien deze niet beschikt over de vereiste vooropleiding.

Artikel 4 – Annulering, wijziging en omboeking open inschrijving
4.1
UL-Team behoudt zich het recht voor, om organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de opleidingen. Wijzigingen zullen aan de ingeschreven deelnemers worden medegedeeld en geeft hen de mogelijkheid tot kosteloze annulering binnen 3 werkdagen.

4.2
UL-Team behoudt zich het recht voor, om bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding te annuleren. Deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht. De betalingsverplichting vervalt alsdan.

4.3
Indien de deelnemer de inschrijving wil annuleren is dit kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Indien annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang, is de deelnemer 25% van het totale cursusgeld verschuldigd. Bij annulering tussen 2 en 1 week voor aanvang, 50% van het cursusgeld. Bij annulering korter dan 1 week voor startdatum is het volledige bedrag verschuldigd. Annulering kan alleen schriftelijk met bewijs van ontvangst geschieden. Ook bij annulering na startdatum is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

4.4
De deelnemer mag – voor aanvang van de opleiding en alleen na overleg met UL-Team – zijn cursusplaats overdragen aan een andere deelnemer.

4.5
Opdrachtgever heeft het recht de overeengekomen opleiding in overleg met UL-Team te verplaatsen/om te boeken in tijd en locatie. Tot 3 weken voor aanvang wordt hier een bedrag voor doorbelast van €75,-. Bij een verplaatsing/omboeking tussen 3 weken en 1 week voor aanvang is de opdrachtgever 25% van het cursusgeld verschuldigd en verplaatsing/omboeking korter dan 1 week voor aanvang geldt als annulering.

Artikel 5 – Aanmelding in-company opleiding
5.1
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanmelding van de deelnemers bij UL-Team, zodat UL-Team zorg kan dragen voor een juiste en tijdige aanmelding bij het examenbureau (indien nodig).

5.2
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tijdige en juiste uitnodiging van de deelnemer.

5.3
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de leslocatie en aanwezigheid van benodigde materialen, op basis van aanwijzingen van UL-Team.

Artikel 6 – Annulering, wijziging en omboeking in-company opleiding
6.1
Opdrachtgever heeft het recht om de participatie van de deelnemer voor een in-company opleiding schriftelijk of per e-mail te annuleren bij UL-Team. Annulering is kosteloos tot de dag voor aanvang van de opleiding. De opdrachtgever mag een andere deelnemer de cursusplaats laten innemen.

6.2
Indien de opdrachtgever de wijzigingen met betrekking tot het aantal deelnemers, niet voor de eerste cursusdag doorgeeft aan UL-Team, wordt het aantal deelnemers conform opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

6.3
Opdrachtgever heeft het recht de overeengekomen opleiding in overleg met UL-Team te verplaatsen/om te boeken in tijd en locatie. Dit kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang. Bij een verplaatsing/omboeking tussen 3 weken en 1 week voor aanvang is de opdrachtgever 25% van het totale cursusgeld verschuldigd en verplaatsing/omboeking korter dan 1 week voor aanvang geldt als annulering.

6.4
Annulering van de gehele opleiding tot 4 weken voor aanvang is kosteloos. Indien annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang, is de opdrachtgever 25% van het totale cursusgeld verschuldigd. Bij annulering tussen 2 en 1 week voor aanvang, 50% van het totale cursusgeld. Bij annulering korter dan 1 week voor startdatum is het volledige bedrag verschuldigd. Annulering kan alleen schriftelijk met bewijs van ontvangst geschieden. Ook bij annulering na startdatum is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

6.5
In geval dat de opdrachtgever en/of een deelnemer de opleiding tussentijds annuleert en/of stopt, is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

6.6
Afhankelijk van het niveau van de deelnemers en/of tussentijdse aanpassingen van de lesstof kan de opleiding korter of langer uitvallen dan UL-Team vooraf heeft aangegeven. Dit zal te alle tijden met de opdrachtgever worden besproken. De eventuele meer- dan wel minderkosten zullen naar rato worden verrekend.

Artikel 7 – Overmacht
Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk in ieder geval onder begrepen: ziekte onder het personeel van UL-Team en bij door haar ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, (technische) bedrijfsstoornissen, gelddevaluaties, brand, molest, staking, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, blokkades, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, materiaalfouten, geeft UL-Team het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat UL-Team te dier zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. UL-Team zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien een overmacht situatie zich voordoet. Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval UL-Team geen schadevergoeding behoeft te betalen.

Artikel 8 – Uitsluiting
8.1
UL-Team heeft het recht een deelnemer vóór de aanvang van de opleiding van deelname uit te sluiten. Het cursusgeld zal alsdan binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

8.2
UL-Team heeft het recht een deelnemer tijdens de opleiding van verdere deelname uit te sluiten. Reden kan zijn onbehoorlijk gedrag of verstoring van de opleiding door te laat komen. In deze situatie volgt geen restitutie van betaalde vergoedingen.

Artikel 9 – Betaling
9.1
De aan de opleiding verbonden kosten worden na de eerste les van de opleiding aan opdrachtgever in rekening gebracht. Met uitzondering van online trainingen.

9.2
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3
Bij niet tijdige betaling kan UL-Team aan deelnemers de toegang tot de opleiding c.q. deelname aan het examen ontzeggen.

9.4
Het niet aanwezig zijn bij een opleiding en/of examen is geen reden tot het niet nakomen van de financiële verplichtingen.

Artikel 10 – Ontbinding
UL-Team is gerechtigd, in geval van niet-tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van op de opdrachtgever rustende verplichtingen, alsook in het geval de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel op eigen verzoek, dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen plaatsvindt, alsmede indien de opdrachtgever zijn bedrijf stil legt, dan wel dreigt stil te leggen, dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling / afbetalingsregeling, dan wel indien UL-Team in alle redelijkheid er vanuit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen en de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, om iedere verdere levering van zaken, dan wel te verrichten diensten op te schorten, alsook haar eventuele betalingen op te schorten, alsook iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, zulks onverminderd de aan UL-Team toekomende rechten, zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of terugname van zaken.

Artikel 11 – IE-rechten met betrekking tot onderwijsmateriaal
11.1
Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot van UL-Team afkomstige of door UL-Team gebruikte (computer)programma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, tekeningen, drukwerk, brochures en catalogussen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van UL-Team, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever of van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder inbegrepen eigen personeel van UL-Team. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan UL-Team voorbehouden.

11.2
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UL-Team mag niets uit haar uitgaven worden verveelvoudigd of gekopieerd.

11.3
De overeenkomst met opdrachtgever strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de opleiding en de in het kader daarvan door of namens UL-Team aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1
De aansprakelijkheid van UL-Team of door haar ingeschakelde derde(n), is beperkt tot directe schade met een maximumbedrag gelijk aan het cursusgeld, zulks met een maximum van € 500,-.

12.2
UL-Team is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder is nadrukkelijk begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade (ook bij derden), andere vermogensschade en evenmin voor letselschade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van UL-Team zelve.

12.3
UL-Team aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer) en/of opdrachtgever.

12.4
Tijdens een opleiding wordt door docenten van UL-Team met regelmaat praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor problemen aangereikt. Deelnemers worden erop geattendeerd, elke tip/advies in de eigen omgeving te controleren op bruikbaarheid voordat uitvoering plaatsvindt. UL-Team aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in deze.

12.5
Deelnemer dient de namens UL-Team gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door de deelnemer hiervan, zijn de schadelijke gevolgen in de vorm van materiële en immateriële schade in de ruimste zin des woords voor de deelnemer.

Artikel 13 – Privacy met betrekking tot persoonsgegevens
13.1
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever/ deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

13.2
Op de verwerking van persoonsgegevens door UL-Team is het Privacy Statement zoals opgenomen op de website(s) van UL-Team van toepassing.

Artikel 14 – NRTO
UL-Team is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO

Artikel 15 -Klachtenprocedure
15.1
UL-Team doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleidingen te waarborgen. Indien opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit wensen en/of opmerkingen heeft, dan kan men zich schriftelijk tot de directie van UL-Team richten (b.dekkers@ul-team.nl).

15.2
Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever/deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.1
Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever/deelnemer en UL-Team is het Nederlands recht van toepassing.

16.2
Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Particulieren Onderwijsinstellingen, Borderwijklaan 46, Postbus 90-600, 2509 LP De Haag (www.degeschillencommissie.nl)